Проект

Начало  /  Настояща страница

Logo ESF 600x157

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.07-0040
„Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието“

Цели на проекта:

Проектът си поставя за основна цел подобряване на качеството на образованието, предоставяно от Шуменския университет, и повишаване на приложимостта на придобитите знания в практиката.

Специфични задачи:

– обследване на актуалното състояние и настоящите потребности на пазара на труда;
– определяне на направленията, при които практическото реализиране на обучените кадри е най-неадекватно спрямо реалните работни условия;
– изграждане и укрепване на връзките между Университета и потенциалните работодатели;
– актуализиране на учебните програми в резултат на събраната и анализирана информация и на установените контакти с бизнеса;
– установяване на трайно партньорство между Университета и представителите на бизнеса за осигуряване на реална работна среда по време на подготовката на бъдещите кадри и непрекъснат диалог между научните звена и бизнеса.

Дейности по проекта:

– анализ на изискванията и потребностите на пазара на труда и определяне на приоритетни специалности и квалификационни характеристики в съответствие с изискванията на икономиката, основана на знанието.
– изграждане на пряка връзка между университетското ръководство и представители на работодателски организации и работодатели.
– актуализиране на учебните програми в приоритетни специалности спрямо изискванията на пазара на труда.
– апробиране на актуализираните учебни програми.

Очаквани резултати:

Очаква се като резултат от изпълнението на проекта да се акумулират данни за състоянието и изискванията на пазара на труда.

Ще се изградят трайни връзки и партньорства между ШУ и бизнеса, които съвместно ще предефинират и актуализират учебните програми в обособените приоритетни специалности.

Друг основен резултат от изпълнението на проекта е дипломирането на добре приспособени към нуждите на пазара на труда кадри.

Предвижда се поне 12 специалности да бъдат обхванати от дейностите по проекта, в които да се актуализира около 40 учебни програми.

Преосмислянето и осъвременяването на учебните програми и на методите на преподаване, съгласувано с приоритетните области на трудовия пазар неминуемо води до подобряване на качеството на образователните услуги, предоставяни от Шуменския университет.

На етапа на апробиране на актуализираните в рамките на проекта учебни програми се предвиждат посещения в реална работна среда и семинарни занятия с ментори – експерти от различни бизнес сектори за над 700 студенти от горните курсове на ШУ, като над 30 преподаватели в университета ще работят по актуализираните програми.

Основното очакване е в резултат от изпълнението на проекта да се намали диспропорцията между нуждите на пазара на труда и завършващите в хуманитарните, природните, математическите и инженерните науки и да се генерират по този начин специалности, пряко работещи за бизнеса.