• Инфо
  • Тагове
  • Още

Приключи дейността по Проект BG051PO001-3.1.07-0040

Начало  /  Всички  /  Настояща страница

Университетът приключи дейността си по Проект BG051PO001-3.1.07-0040 „Образованието в Шуменския университет в служба на икономиката на знанието” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.

Основните области на интервенция са подобряване качеството на услугите в образованието и обучението и укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса.

Проектът бе реализиран в периода 28.05.2013 г. – 28.05.2015 г. с участието като партньор по проекта Адеко България ЕООД.

На проведената кръгла маса на 13.11.2013 г. по проекта бе представен доклад за актуалното състояние на пазара на труда. Анализирани бяха  изискванията и потребностите на пазара на труда и бяха определени приоритетни специалности и квалификационни характеристики в съответствие с изискванията на икономиката, основана на знанието. Анализирано бе и текущото състояние на пазара на труда на база на количествен и качествен анализ на акумулирани емпирични данни, като всичко това бе направено на базата на анкети с над 100 работодатели.

Разработен е уеб сайт (http://shumenconnect.com) за директна комуникация и обратна връзка между образователната институция, работодателите – потенциални партньори и целевата група „студенти“.

В дейностите по изпълнение на проекта бяха включени 29 работодатели, представители на различни фирми, с които сключихме споразумения за сътрудничество и съвместна работа и за осигуряване на посещения на студентите от целева група в реална работна среда за провеждане на семинарни занятия с участието на представители на бизнеса – ментори и за евентуални бъдещи стажантски практики.

Създаде се Консултативен борд на работодателите към ШУ.

В резултат на подписаните споразумения за сътрудничество между представителите на бизнеса и ШУ и на Консултативния борд на работодателите се сформираха работни групи с експерти на ШУ и членове на борда, които огледаха и преосмислиха учебни програми, за да ги актуализират спрямо изискванията на пазара на труда. Учебните програми се актуализираха така, че в тях залегна обезпечаването на практическото обучение на студентите от целева група „студенти“ и посещенията им в реална работна среда. В резултат на работата на екипите по актуализиране на учебните програми бяха актуализирани 56 учебни програми в 20 специалности на университета.

Създадените трайни партньорства между академичната общност и представителите на бизнеса осигуриха реална работна среда по време на подготовката на бъдещите кадри и непрекъснат диалог между научните звена и бизнеса. По този начин се подобри качеството на образователните услуги, предоставени от ШУ, като се приведоха в съответствие с изискванията на пазара на труда.

От съвместната дейност с представителите на бизнеса се разработиха и 12 методически ръководства, които студентите могат да използват в своята подготовка и са насочени към практическото овладяване на техните знания и умения.

В рамките на проекта бяха организирани множество посещения на студенти в различни фирми и предприятия на територията на страната, за да се запознаят в реална работна среда със същността на дейностите, които трябва да умеят да изпълняват след приключване на обучението си. В проекта взеха участие 905 студенти.

Благодарение на този проект 905 студенти успяха да получат по-добра практическа подготовка в съответствие с потребностите на пазара на труда.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се постигна идеалната цел на проекта – подобри се и ще продължава да се подобрява качеството на образователните услуги, предоставяни от Шуменския университет и привеждането им в съответствие с изискванията на пазара на труда.